top of page
Ieškoti

DAINAVA PASITINKA ATSINAUJINUSI!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS (DRAUGAS 2022 GEGUŽĖS 28 D., ŠEŠTADIENIS)2020 m. rugpjūčio 2 d. per YouTube buvo rodomas koncertas, pavadintas “Dainava širdyje”. Jei ne koronovirusas, tas koncertas nebūtų įvykęs. Stovyklautojai būtų patys atvykę į Dainavą ir išgyvenę tai, ką koncerte buvo bandoma atkurti. Be kita ko, vaizdo įraše


Dainavos stovyklos tarybos pirmininkė Dana Rugieniūtė tuomet sakė, kad “tuščia” vasara bus skirta stovyklos atnaujinimui (apie tai rašyta “Drauge”, 2020.10.6). Pandemijai užsitęsus, taryba nutarė toliau vykdyti didelius reikalingus stovyklos atnaujinimo darbus. Apie tai sutiko papasakoti Dainvos tarybos nariai Dana Rugieniūtė ir Marius Laniauskas.

Ką šią vasarą grįždami į Dainavą stovyklautojai ir svečiai iš karto pastebės? Kas pasikeitė?

Atvykę į stovyklą stovyklautojai pamatys naujai užasfaltuotus kelius į visus pastatus ir cementuotus takelius į Kryžių kalną bei barakus. Prie miško šventovės įęjimo iškilo įspūdingas granito paminklas, pagerbiant Dainavos stovyklos įkūrėjus. Į daugumą pastatų stovyklautojai įeis pro naujas duris. Mergaičių ir berniukų barakuose bei valgykloje viskas atnaujinta: naujos grindys, naujos lubos, nauji šviestuvai, šviežiai išdažytos sienos ir naujos, modernios prausyklos.


Kiti atlikti darbai yra irgi svarbūs, bet gal nebūtinai iškart pastebimi. Kas dar padaryta? Iš tiesų, atlikti ir kiti, mažiau pastebimi, bet lygiai taip pat svarbūs darbai: ant dr. Damušio vardo namų, barakų ir valgyklos uždengti nauji stogai; juose įvesta ventiliacija, kur padės išvėdinti pastatus užėjus vasaros karščiams. Pagrindiniuose pastatuose atnaujinti visi kištukiniai lizdai. Visiškai atnaujinta virtuvė: išdažytos sienos, įrengtos lentynos, stovi naujas pramoninis šaldytuvas. Pasikeitė virtuvės įrangos išdėstymas, dabar šeimininkėms bus patogiau - ir vėsiau - joje dirbti. Pasivaikščiojęs toliau stovyklautojas pamatys dvi iš pagrindų atnaujintas prieplaukas, naujus suolelius prie laužavietės ir prie tinklinio aikštelės, atnaujinta ir pati tinklinio aikštė.

Ar sulaukėte savanorių talkos? Dainavos stovykla buvo įkurta savanorių pastangomis. Šiems milžiniškams atnaujinimo darbams atlikti taip pat atsirado nemaža grupė savanorių. Virtuvės ir elektros sistemos atnaujinimu rūpinosi Zita ir Antanas Kušeliauskai bei Audrius, Rita ir Petras Rušėnai. Pastatų dažymu - Vitas Underys, Rūta ir Linas Mikulioniai, Vitas Sirgėdas, Kastytis Giedraitis, Eglė ir Marius Laniauskai bei Gaškų šeima. Suolų įrengimo prie laužavietės, žvejybos prieplaukų atnaujinimo, miškų apvalymo ir kitus darbus atliko Marius Gražulis, Ramūnas Balčiūnas, Rima ir Tadas Biručiai, Marius Polikaitis, Dana Rugieniūtė, Rich Tarbūnas ir Ron Padalino. Barakuose sudėjus naujas grindis lovas tvarkė Algis ir Saulius Petruliai. Už paminklo projektą ir pastatymą turime būti dėking t. Lukui Laniauskui SJ.

Be abejo. buvo darbų, kuriems atlikti reikėjo samdyti specialistus. Ką iš tokių darbų paminėtumėte ir koka apytikrė buvo jų kaina? Sudėtingiausi darbai, kuriems reikėjo samdyti rangovus, buvo:

  • dr. Damušio vardo namų prausyklų perstatymas - ~450 000 dol.

  • takų cementavimas ir kelių asfaltavimas - ~300 000 dol.

  • barakų stogų pakeitimas ir ventiliacijos pagerinimas - ~50 000 dol.

  • dr. Damušio vardo namų stogo pakeitimas ir ventiliacijos pagerinimas - ~43 000 dol.

  • barakų lubų ir šviestuvų pakeitimas - ~29 000 dol.

Dainavos išlaikymui reikia meilės, talkininkų, samdomų specialistų ir...pinigų. Finansinės paramos sulaukiama iš Lietuvių Fondo, Dainavos fondo, taip pat kitų šaltinių, įskaitant privačius rėmėjus. Ar užteko paramos visiems reikalingiems darbams atlikti?

Esame begalo dėkingi kiekvienam fondui ir atskirai kiekvienam žmogui, kurie matė ir mato būtinybę išlaikyti stovyklą bei paremti visus - mažus ir didelius - darbus. Konkrečios finansinės paramos per pastaruosius keletą metų (2017-2022) susilaukėme iš Lietuvių Fondo (170 000 dol.), Dainavos fondo (107 000 dol.), Clevelando Plėtros fondo (55 000 dol.), ir Ateitininkų Šalpos fondo (26 000 dol.). Vajaus ir pandemijos metu (2017-2022) Dainavos stovyklos mylėtojai suaukojo apie 826 000 dol. Stambesnės aukos buvo gautos iš dr. Jono Jurgučio (šeimos vardu ir a.a. brolio Jurgio atminimui paaukojusio 280 000 dol.), Gintaro ir Gloria Vaišnių (50 000 dol.), Laimos (Nainytės) ir Vacio Garbonkų (25 000 dol.) bei dviejų šeimų, panoriusių likti anoniminėmis (130 000 dol. ir 110 000 dol.) Be šių dosnių aukotojų ir visų kitų aukų nebūtų buvę įmanoma atlikti visus reikalingus atnaujinimus, kuriais džiaugsis kiekvienas stovyklautojas.

Kokie didesni projektai ir darbai dar prieš akis? Numatyta pastatyti priestatą prie pagrindinės valgyklos - paviljono, kuriame galės valgyti didesnis stovyklautojų ir svečių skaičius. Del pandemijos ir medžiagų trūkumo šis projektas atidėtas iki rudens. Pageidavimų sąraše projektai, kuriems trūksta lėšų - tai grindų ir kilimų pakeitimas dr. Damušio vardo namuose; likusių kelių asfaltavimas; menininko Viktoro Veselkos sukurto kryžiaus (prie įvažiavimo į Dainavą) atnaujinimas.

Šią vasarą sueina lygiai 65 metai nuo pirmosios vasaros stovyklos Dainavoje. Tai buvo Putnamo seselių suruošta stovykla mergaitėms. Seselės buvo pirmosios Dainavos administratorės. Dabar stovyklai vadovauja Dainavos direktorių taryba. Kas ją sudaro? Dainavos taryboje daug metų dirbo ir tebedirba savanoriai įvairiausių profesijų žmonės, kuriems rūpi Dainavos išlaikymas ir administravimas. Jie taip pat prisideda prie visų darbų savo lėšomis ir konkrečiais darbais. Vadovaujant įkvėptai vizionierei pirmininkei Danai Rugieniūtei, dabartinę tarybą sudaro: Lina Aukštuolytė-Milko, Gintas Gaška, dr. Andrius Giedraitis (ko-iždininkas), Marius Kasniūnas, t. Lukas Laniauskas SJ (dvasios vadas), dr. Marius Laniauskas (sekretorius), Gytis Mikulionis (ko-iždininkas), Algis Petrulis, dr. Audrius Polikaitis, Audrius Rušėnas ir dr. Marius Tijūnėlis (stovyklaujančių grupių medicinos patarėjas). Šie nariai turi patirties tokiose srityse kaip tikėjimo auklėjimas, teisiniai patarimai, administravimas, inžinerija, meistriškumas įvairiuose amatuose, buhalterija, architektūra bei medicina. Tačiau šių asmenų meilė Dainavos stovyklai yra svarbiausias akstinas aukoti savo laiką vardan jos tolimesnio gyvavimo. Taip pat labai svarbu yra padėkoti ilgamečiams, patikimiems stovyklos prižiūrėtojams Wendell Crites ir jo žmonai Barb, kurie rūpinasi žolės nupjovimu bei kitais kasdien iškylančiais ir dėmesio reikalaujančiais darbais.

Ką dar norėtumėte paminėti? Dainavos taryba dėkoja savanorei Andrėjai (Damušytei) Memėnienei už naujai sukurtą Dainavos stovyklos interneto svetainę www.dainava.org. Andrėja kartu su Lina (Damušyte) Nicklin, taip pat administruoja “Facebook” puslapį “Lithuanian Youth Camp Dainava” ir stovyklos “Instagram” - “campdainava”. Skaitytojams siūlome aplankyti šias svetaines, kur rasite naujausių žinių apie mylimą Dainavą! Mūsų ypatinga dėka skiriama ir jums, Romualdai, buvusiam Dainavos tarybos pirmininkui. Jūs kartu su savo šeima per metų metus rūpinotės Dainavos stovykla, paaukodamas laiką, talentą (straipsniai spaudoje) bei išteklius. Nuoširdžiausias ačiū.

Tūkstančiai stovyklautojų yra užaugę mūsų mylimoje Dainavoje, kuri dažnai išeivijoje vadinama “maža Lietuvėle”. Dainava priklauso mums visiems. Dirbkime ir aukokime toliau, tuo užtikrindami Dainavos stovyklos šviesią ateitį!

200 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

NUOŠIRDI PADĖKA

Mieli Dainavos stovyklų rengėjai, Pasibaigus vasaros stovyklos sezonui, Dainavos stovyklos direktorių tarybos nariai kasmet susirenka, aptarti stovyklavimo sezono pasisekimus bei trūkumus. Šiais metai

Comentários


bottom of page